Skatteverkets allmänna råd om förtida förstöring av räkenskapsinformation

Skatteverkets allmänna råd om förtida förstöring av räkenskapsinformation

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation.

Enligt 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket enligt 7 kap. 7 § BFL för visst fall tillåta att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i 7 kap. 2 § BFL.

Allmänna råd:

Tillstånd till förstöring bör normalt medges vid sådana inträffade skador på räkenskapsinformation som företaget inte kunnat råda över, t.ex. vattenskada, brandskada eller liknande.

Något krav på att uppgifterna ska bevaras på annat sätt bör normalt inte ställas.

Tillstånd till förtida förstöring bör normalt inte medges i fråga om sådan räkenskapsinformation som är av särskild betydelse för bedömning av företagets ekonomiska förhållanden såsom årsbokslut, årsredovisningar, viktigare avtal samt styrelse- och bolagsstämmoprotokoll och liknande handlingar.

2014-06-26 14:00